Podmiot uprawniony do badania
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

W odniesieniu do zasady I.Z.1.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Gekoplast S.A. informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 23 ppkt i Statutu Gekoplast S. A. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki nie ustaliła reguł dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. Zgodnie z art. 86 ust. 8 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (…)

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań za 2016 rok

2017-02-06 14:33:45

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego GEKOPLAST S.A. za rok 2016 jest HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Spółka komandytowa.