Prospekt emisyjny
sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie na GPW