Dotacje unijne » Fundusze UE
Informacje związane Funduszami UE

Firma GEKOPLAST S.A realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych nowych wyrobów wykrawanych i opakowań z polipropylenowych płyt komórkowych” , finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III.  Konkurencyjność MSP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

CEL PROJEKTU:

Wdrożenie do produkcji nowych maszyn i urządzeń, niezbędnych do automatyzacji procesu produkcji opakowań z  polipropylenowych płyt komórkowych.

PLANOWANE EFEKTY:

– wprowadzenie nowych, ulepszonych produktów 
– wejście na nowe rynki zbytu
– wzrost konkurencyjności

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE:

1 505 000 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

5 289 000 PLN