Przetargi » Zapytanie ofertowe 2/2017
Kompletny system do produkcji płyt pełnych metodą wytłaczania surowca spienionego gazem.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017


Zapraszamy do składania ofert na kompletny system do produkcji płyt pełnych z PP i PE w oparciu o metodę wytłaczania surowca spienionego gazem, wraz z urządzeniami dodatkowymi

 1. Opis przedmiotu zamówienia

A. Instalacja do wtrysku gazu z mikserem (spienianie fizyczne)

 • materiały spieniane: PP; PE

 • wydajność wytłaczania płyt spienionych: do 500kg/h

 • rodzaj wtryskiwanego gazu: CO2 (dwutlenek węgla)

 • stopień redukcji gęstości płyty po spienieniu: 30%

 • mikser wraz z chłodzeniem: TAK

 • ilość wtryskiwanego gazu: 10 – 1500g/h

 

B. Zmieniacz do ciągłej filtracji masy

 • materiały filtrowane: PP; PE

 • wydajność filtracji: 500kg/h

 • zmieniacz przystosowany do wytłaczarki o parametrach: D 150mm; L/D 35

 • ilość stref grzewczych: minimum 2

 • powierzchnia filtracji: minimum 450 cm2

 • zabezpieczenie ciśnienia na zmieniaczu: TAK

 • ciśnienie pracy: 250 – 300 bar

 • zabezpieczenie ciśnienia na stacji hydraulicznej: TAK

 

C. Układ sterowania prędkościami obrotowymi kalandrów i odciągów

 • odseparowany układ sterowania: TAK

 • panel sterowania: HMI

 • typ pracy: synchroniczny

 • dokładność sterowania: 0,001m/minutę

 • sprzężenie zwrotne: TAK

 • sterowanie w zakresie prędkości liniowej: 0,001 – 3,000m/minutę

 • komunikacja pomiędzy sterownikami: cyfrowa

 • motoreduktory z silnikami serwo

 • wskazania momentu obrotowego w %: TAK

 • moc silników do kalandrów: minimum 3,8kW – 3 sztuki

 • moc silników do odciągów: minimum 3,8kW – 3 sztuki

 • moc silnika do rolek: minimum 1,4kW – 1 sztuka

 • moc silnika do coolerów: 6,4kW – 1 sztuka

 • możliwość wspólnej zmiany prędkości liniowej wszystkich napędów: TAK

 • możliwość osobnej zmiany prędkości liniowej wszystkich napędów: TAK

 

 

D. System wizyjny do ciągłej kontroli płyt z sygnalizacją (detekcja wad)

 • szerokość detekcji wad: 2050mm

 • kontrola płyt z góry i z dołu: TAK

 • prędkość przesuwania płyt: 0,1 – 3,0m/minutę

 • minimalna wielkość wad: 1mm

 • podgląd wad na monitorze: 3 sztuki

 • sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: TAK

 • system rejestracji: TAK

 

E. Układ do przetwarzania odpadów technologicznych (kruszarka + młyn)

 • materiał kruszony/mielony: PP; PE

 • grubość materiału kruszonego: 1 – 30mm

 • postać materiału kruszonego: płyty

 • szerokość materiału kruszonego: do 1m

 • wydajność kruszenia i mielenia: 500kg/h

 • kruszarka 2 lub 4 wałowa

 • oczko w sicie kruszarki: 20 – 40mm

 • oczko w sicie młyna: 6mm

 • moc zainstalowana kruszarki: 35 – 60kW

 • moc zainstalowana młyna: 35 – 60kW

 • przenośnik taśmowy z wykrywaczem metalu: TAK

 • system ssący z rozładunkiem do BIG-BAG: TAK

 • układ odpylania kruszywa: TAK

 

 

 1. Przygotowanie oferty

Dostawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć
u zamawiającego ofertę zawierającą:

 • cenę netto i brutto poszczególnych elementów systemu, spełniającą wyszczególnione specyfikacje,

 • charakterystykę parametrów technicznych

 • długość okresu gwarancji,

 • termin dostawy,

 • referencje,

 • warunki serwisu

 

Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie podmiotu o braku konfliktu interesów wynikającego
z powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym.

 

Zamawiający informuje, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak złożenia stosownego oświadczenia przez Oferenta będzie skutkował wyłączeniem Oferenta z procesu wyboru dostawcy.

 

Termin dostawy elementów systemu od podpisania umowy nie może przekroczyć 16 tygodni.

 

Oferta musi być złożona zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na poszczególne elementy systemu (od A do E)

 

Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


Ponadto dostawca będzie związany ofertą przez 14 dni od daty zamknięcia terminu składania ofert.

 

III. Kryterium wyboru oferty:

 1. Kryteria dopuszczające (oceniane w systemie 0-1 tzn. 0 – odrzucenie oferty, 1 – przyjęcie oferty)
  – termin realizacji,
  – kompletność oferty.

 2. Kryteria wyboru

cena zgodnie z zasadą wybory najtańszego oferenta – 40%

parametry techniczne – 30 %

parametry wydajnościowe – 30%

 

IV. Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert upływa 24.06.2017r.
2) Oferta może być dostarczona w formie elektronicznej lub pisemnej.

W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data skutecznego dostarczenia oferty, a nie data stempla pocztowego.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

VI. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Z -ca Kierownika Działu Technicznego – Piotr Drynda (tel.: 797 834 144; mail: p.drynda@gekoplast.pl ).

Pliki: