Przetargi » Zapytanie ofertowe 1/2017
Kruszarka do płyt z tworzyw sztucznych

Zapraszamy do składania ofert na kruszarkę do płyt z tworzyw sztucznych.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

• 2 lub 4 wałowa
• możliwość kruszenia materiałów: PP, PE
• szerokość kruszonych płyt: do 1000mm
• grubość kruszonych płyt: do 30mm
• wielkość oczek w sicie: od 20 do 40mm
• wydajność: 500kg/h
• moc zainstalowana: do 60kW

II. Przygotowanie oferty

Dostawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć 

u zamawiającego ofertę zawierającą:

• cenę netto i brutto kruszarki, spełniającą wyszczególnioną specyfikację
• charakterystykę parametrów technicznych
• długość okresu gwarancji
• termin dostawy
• referencje
• warunki serwisu

Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie podmiotu o braku konfliktu interesów wynikającego z powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, iż w  celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Brak złożenia stosownego oświadczenia przez Oferenta będzie skutkował wyłączeniem Oferenta z procesu wyboru dostawcy. 

Termin dostawy kruszarki od podpisania umowy nie może przekroczyć 16 tygodni.

Oferta musi być złożona zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ponadto dostawca będzie związany ofertą przez 14 dni od daty zamknięcia terminu składania ofert.

III. Kryterium wyboru oferty:

A) Kryteria dopuszczające (oceniane w systemie 0-1 tzn. 0 – odrzucenie oferty, 1 – przyjęcie oferty):
– termin realizacji,
– kompletność oferty.

B) Kryteria wyboru:
– cena zgodnie z zasadą wybory najtańszego oferenta  – 40%
– parametry techniczne  – 30 %,
– parametry wydajnościowe  – 30%

IV. Termin i miejsce składania ofert

1) Termin składania ofert upływa 11.06.2017r.
2) Oferta może być dostarczona w formie elektronicznej lub pisemnej.
W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data skutecznego dostarczenia oferty, a nie data stempla pocztowego.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

VI. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Z -ca Kierownika Działu Technicznego – Piotr Drynda (797 834 144)

Pliki: